ТиДиБи Онлайн үйлчилгээ нь дараах багцийн төрлүүдтэй бөгөөд харилцагч таны сонгосон багцаас хамаарч дараах ялгаатай эрхтэй байна.

Багц

Online

Online Plus

Online Premium

Online Premium Ticket

Боломж
Дансны мэдээлэл лавлах

Үйлчилгээний мэдээлэл өөрчлөх

Банкны ерөнхий мэдээлэл харах

Мөнгөн шилжүүлэх хийх

Зээлийн хүсэлт илгээх

Хадгаламжийн данс нээлгэх, төрөл солих

Цахим банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэх

Дансны тодорхойлолт авах

Валют арилжааны хэлцэл хийх

Гүйлгээний лимит

-

10 сая төгрөг

500 сая төгрөг*

500 сая төгрөг**

 

*Гүйлгээний лимитийг 1,5 тэрбум төгрөг хүртэл өсгөх боломтой.
**Гүйлгээний лимитийг 1,5 тэрбум төгрөг хүртэл, арилжааны эрхийг 2 тэрбум төгрөг хүртэл өсгөх боломтой.