Дараах нөхцлийн дагуу хүү, шимтгэл тооцогдоно.

Багц

Жилийн хураамж

Гүйлгээний шимтгэл

1.Online

Үнэгүй

-

2.Online Plus

5,000 төг

100 төг/200 төг*

3.Online Premium

10,000 төг

4.Online Premium Ticket

20,000 төг

        * 1 сая төгрөгөөс дээш гүйлгээнд