Үйлчилгээний Нөхцөл
Байгууллага
Иргэд
Жилийн хураамж
5 000₮, 10 000
Хураамжгүй
Өөрийн данс хооронд
Шимтгэлгүй
Цалингийн багц гүйлгээ
Шимтгэлгүй
Гүйлгээний
ХХБанкны
шимтгэл
100₮
данс хооронд
Бусад банкны
100₮ + 300
данс хооронд
Гүйлгээний лимит
500 сая ₮
50 сая ₮
Васко төхөөрөмжийн үнэ
50 000₮